Anno museums satsning på forskning gir resultater

Konservator NMF ved Anno museum i Hedmark, Bjørn Sverre Hol Haugen, disputerer nå for doktorgraden (ph.d.) ved Universitetet i Oslo. Avhandlingas tittel er Virkningsfulle tekstiler – i østnorske bønders draktpraksiser på 1700-tallet, og er skrevet innenfor faget kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk. Doktorgradsarbeidet er finansiert av Anno museum, med støtte fra Kulturrådet. Museet satser på forskning, noe som berømmes av komiteen som har vurdert avhandlinga:

Den framstår også som et forbilde for hvordan museer kan kontekstualisere sine samlinger, og slik er den et tydelig resultat av en bevisst satsning på forskning i samspill mellom museer og universiteter.

Avhandlingas emne er drakthistorie. I norske, kulturhistoriske museer er det mange blanke, glatte og fargesterke ulltekstiler fra 1700-tallet. Denne avhandlinga dreier seg om klær av slike engelske kamgarnstekstiler. Tekstilene er bevart i plagg som for eksempel trøyer, livstykker og vester. Det er bevart et enormt mangfold av typer og mønstringer. Dette var bøndenes fest- og høgtidsklær på 1700-tallet. Betegnelser som kamelott og kalemank setter ord på det eksotiske i bøndenes etterlatenskaper.

Disse klærne slås i avhandlinga fast at var særlig virkningsfulle mens de var i bruk. Hovedspørsmålet har vært hvordan disse tekstilene virket inn i østnorske bønders draktpraksiser. Materialet brynes mot begrepene tid, rom, sosial stilling, kropp og kjønn, med Aktør-nettverk-teori (ANT) som hjelpemiddel. Gjenstandene står her helt sentralt, og denne avhandlinga byr på detaljerte beskrivelser av tekstiler, bønder, draktplagg og vevere.

Den sakkyndige komiteen som har funnet avhandlinga verdig for å forsvares for doktorgraden, konkluderer slik:

Avhandlingen er gjennomtenkt, underbygd, informativ og velskrevet. Avhandlingen framstår som et betydelig bidrag til grunnforskningen, og gir ny kunnskap om nordisk draktforskning.

Disputasen fant sted fredag 6. februar kl 09.15 i auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern.

Prøveforelesningen ble holdt samme sted den 5. februar kl 17.15. Emne for prøveforelesningen ble kunngjørt den 21. januar på universitetets nettsider. 


Foto: Anny Strand 

Foto: Anny Strand